NABÍDKA NADSTANDARDNÍCH ČINNOSTÍ

  • Logopedická prevence a péče

  • Píšeme podle písniček

  • Před plavecký výcvik v CPA Delfín Uh.Brod

  • Pěstitelské a chovatelské činnosti

  • Pracovní sešit pro předškoláky

  • Malá technická univerzita


LOGOPEDICKÁ PREVENCE A PÉČE se zaměřuje na:

- zjišťování výslovnosti a artikulační dovednosti
- dechová cvičení (změna směru a intenzity výdechového proudu)
- artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel
- sluchová cvičení
- přípravná a průpravná cvičení
- vyvození správného zvuku hlásky s využitím smyslů (sluch – nápodoba, zrak – zrcadlo, hmat – ohmatávání vibrací a explozí
- napodobování přirozených zvuků
- procvičování hlásek ve slovech, potom ve větách, říkankách a ve spontánní mluvě
- rozšiřování slovní zásoby (pojmenování předmětů, jevů a činností)
- užívání předložek, rozvoj představ
- procvičování slovního rytmu
- rozvíjení fonematického sluchu
- rozlišování hlásek
- rozvíjení slovní představivosti (hádanky)
- rozvíjení smyslu pro zvukovou stránku hlásek a slov

Děti vyšetří speciální pedagožka – logopedka z SPC Uh.Hradiště a podle závažnosti problému rozhodne: děti se závažným problémem doporučí ke klinické logopedce, s dětmi s méně závažným problémem individuálně pracuje paní učitelka v mateřské škole jednou týdně.

 

Grafomotorický kurz PÍŠEME PODLE PÍSNIČEK aneb METODA DOBRÉHO STARTU

Metoda Dobrého startu Bon départ byla vypracována ve Francii Théou Bougnetovou, původně sloužila k léčbě poruch hybnosti, později ji autorka přizpůsobila k rehabilitaci psychomotorických vývojových poruch u dětí. Výhod této metody využívají školy a terapeuticko-pedagogická střediska při individuální a skupinové terapii.

Cílem této metody je zdokonalení zrakového, sluchového a kinesteticko-pohybového analyzátoru, zdokonalení a vyhranění laterality, zlepšení prostorové orientace.

Je vhodná jak pro děti s poruchami psychomotorického vývoje – napravuje nepravidelně se rozvíjející funkce, tak pro děti s normální psychomotorickou úrovní – rozvíjí hudební schopnosti, rytmické cítění, soulad pohybu s hudbou, připravuje děti na výuku čtení a psaní, je vhodnou logopedickou prevencí.

V naší mateřské škole jsou do kurzu zařazeni všichni předškoláci a děti s odkladem školní docházky, probíhá jednou týdně.

 

 PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK probíhá jednou týdně, absolvujeme ho pod vedením učitelů Plavecké školy Uh. Hradiště v CPA Delfín v Uherském Brodě. Do kurzu děti přihlásí a kurz hradí rodiče.

Cíle předplavecké výuky:
√ Vštěpovat dětem základní hygienické návyky.
√ Seznámit děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě.
√ Naučit děti nebát se vody.
√ Naučit co možná největší počet dětí některým plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce, orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na bříšku), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody.
√ Postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou. Přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a
dovednostem dětí zmíněného věku. U dětí, které navštěvují předplaveckou výuku druhým rokem, případně absolvovaly jinou formu seznámení s vodou, naučit pohyby rukou při prsovém záběru, popřípadě začít s nácvikem souhry s cílem uplavat 10 metrů.

 

PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ ČINNOSTI

Brzo na jaře s dětmi děláme pokusy s rychlením semínek – porozujeme jejich růst a potom ochutnáváme. S přibývajícími teplými dny sadíme semínka do minizahrádky na dvorku – pozorujeme jejich růst, přetrháváme, okopáváme, kypříme, zaléváme a nakonec sníme. Pěstujeme bylinky a chováme žížaly, motýly, hmyz apod.

 

PRACOVNÍ SEŠIT PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve spolupráci s rodiči a po konzultaci s rodiči mají všichni předškoláci zakoupen pracovní sešit předškoláka. Minimálně jednou za týden - zpravidla v pátek - v něm děti plní zadaný úkol a poté dostanou „domácí úkol“. Postupně si tak zvykají na povinnost splnit úkol a přinést sešit do mateřské školy.

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

(převzato z webových stránek mtuni.cz)
Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Prostřednictvím programu Malá technická univerzita pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.
Co program dětem přináší?
- tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
- individuální přístup
- práci samostatnou i ve skupinách
- rozvoj prostorové orientace a představivosti
- logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
- koncentrace pozornosti a vnímání
- procvičování hrubé a jemné motoriky
- rozvoj komunikačních dovedností

 

vajicko 01