Důležité informace

Rozhodnutí o přijetí dítěte na šk.rok 2024/25 najdete na webových stránkách, dokumenty, sdělení pro rodiče, také na vchodových dveřích MŠ.

 Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25.6.2024 v 15.00hod.

Nabídka nadstandartních činností

 • Logopedická prevence a péče
 • Píšeme podle písniček
 • Před plavecký výcvik v CPA Delfín Uh.Brod
 • Pěstitelské a chovatelské činnosti
 • Pracovní sešit pro předškoláky
 • Malá technická univerzita


LOGOPEDICKÁ PREVENCE A PÉČE se zaměřuje na:

 • zjišťování výslovnosti a artikulační dovednosti
 • dechová cvičení (změna směru a intenzity výdechového proudu)
 • artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel
 • sluchová cvičení
 • přípravná a průpravná cvičení
 • vyvození správného zvuku hlásky s využitím smyslů (sluch – nápodoba, zrak – zrcadlo, hmat – ohmatávání vibrací a explozí
 • napodobování přirozených zvuků
 • procvičování hlásek ve slovech, potom ve větách, říkankách a ve spontánní mluvě
 • rozšiřování slovní zásoby (pojmenování předmětů, jevů a činností)
 • užívání předložek, rozvoj představ
 • procvičování slovního rytmu
 • rozvíjení fonematického sluchu
 • rozlišování hlásek
 • rozvíjení slovní představivosti (hádanky)
 • rozvíjení smyslu pro zvukovou stránku hlásek a slov

Děti vyšetří speciální pedagožka – logopedka z SPC Uh.Hradiště a podle závažnosti problému rozhodne: děti se závažným problémem doporučí ke klinické logopedce, s dětmi s méně závažným problémem individuálně pracuje paní učitelka v mateřské škole jednou týdně.

 

Grafomotorický kurz PÍŠEME PODLE PÍSNIČEK aneb METODA DOBRÉHO STARTU

Metoda Dobrého startu Bon départ byla vypracována ve Francii Théou Bougnetovou, původně sloužila k léčbě poruch hybnosti, později ji autorka přizpůsobila k rehabilitaci psychomotorických vývojových poruch u dětí. Výhod této metody využívají školy a terapeuticko-pedagogická střediska při individuální a skupinové terapii.

Cílem této metody je zdokonalení zrakového, sluchového a kinesteticko-pohybového analyzátoru, zdokonalení a vyhranění laterality, zlepšení prostorové orientace.

Je vhodná jak pro děti s poruchami psychomotorického vývoje – napravuje nepravidelně se rozvíjející funkce, tak pro děti s normální psychomotorickou úrovní – rozvíjí hudební schopnosti, rytmické cítění, soulad pohybu s hudbou, připravuje děti na výuku čtení a psaní, je vhodnou logopedickou prevencí.

V naší mateřské škole jsou do kurzu zařazeni všichni předškoláci a děti s odkladem školní docházky, probíhá jednou týdně.

 

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK probíhá jednou týdně, absolvujeme ho pod vedením učitelů Plavecké školy Uh. Hradiště v CPA Delfín v Uherském Brodě. Do kurzu děti přihlásí a kurz hradí rodiče.

Cíle předplavecké výuky:

 • Vštěpovat dětem základní hygienické návyky.
 • Seznámit děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě.
 • Naučit děti nebát se vody.
 • Naučit co možná největší počet dětí některým plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce, orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na bříšku), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody.
 • Postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou. Přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnostem a dovednostem dětí zmíněného věku. U dětí, které navštěvují předplaveckou výuku druhým rokem, případně absolvovaly jinou formu seznámení s vodou, naučit pohyby rukou při prsovém záběru, popřípadě začít s nácvikem souhry s cílem uplavat 10 metrů.

 

PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ ČINNOSTI

Brzo na jaře s dětmi děláme pokusy s rychlením semínek – porozujeme jejich růst a potom ochutnáváme. S přibývajícími teplými dny sadíme semínka do minizahrádky na dvorku – pozorujeme jejich růst, přetrháváme, okopáváme, kypříme, zaléváme a nakonec sníme. Pěstujeme bylinky a chováme žížaly, motýly, hmyz apod.

 

PRACOVNÍ SEŠIT PRO PŘEDŠKOLÁKY

Ve spolupráci s rodiči a po konzultaci s rodiči mají všichni předškoláci zakoupen pracovní sešit předškoláka. Minimálně jednou za týden - zpravidla v pátek - v něm děti plní zadaný úkol a poté dostanou „domácí úkol“. Postupně si tak zvykají na povinnost splnit úkol a přinést sešit do mateřské školy.

 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

(převzato z webových stránek mtuni.cz)
Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Prostřednictvím programu Malá technická univerzita pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty.


Co program dětem přináší?

 • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
 • individuální přístup
 • práci samostatnou i ve skupinách
 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 • koncentrace pozornosti a vnímání
 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností

Důležité informace

Rozhodnutí o přijetí dítěte na šk.rok 2024/25 najdete na webových stránkách, dokumenty, sdělení pro rodiče, také na vchodových dveřích MŠ.

 Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 25.6.2024 v 15.00hod.


Operační programy EU

Digitální učební pomůcky | Evropská unie | MŠMT Šablony I | Evropská unie | MŠMT
www.mstesov.cz – 2024 - vytvořilo studio KVARK AG